Qajelfama Addabbii yakkota qajeelfama hin baaneef.

Sensa

Adabbiin Tarkaanfii seeraa namootaa gochaa yakkaa jedhamee seera yakkaa
keessa jiru raawwatan irratti fudhatamuu dha(murtaa’u dha). Adabbiin kan
murtaa’uu sababiin yakkii wal fakkataan gara fuulduraa akka hin raawwatamne
ittisuuf namn9 yakka raawwate jedhamee sunis amala isaa akka sirreeffatuu fi dha.
Murtiin adabbii yeroo baay’ee adabbichi akka malee baay’ateera ykn
xinnaateerajedhamee qeequuf kan saaxilame dha. yeroo baay’ee yaadni ykn qeeqni
akkanaa kan ka’u adabbii sirri ta’e kennuu dhabuu ykn sababaa gahaa malee
yakkamtootaa yakka wal-fakkaatuu raawwatan adabbii wal-fakkataa argachuu
qaban jidduutti murtiin adabbii gargar ta’e murta’uu isaatiin dha. kunis sirni haqaa
biyyittii amantaa akka dhabu kan godhu dha.
Rakkoowwaan akka kanaa maqsuufis bu’uura seera yakkaa bara 1996 ,keewwata
88(4)tiin manni murtii Waliigalaa Federalaa qajeelfamaa adabbii yeroo jalqabaaf
baaseera.
Qajeelfamni adabbii amma bahe kun rakkoolee tokko tokko hambiseera.
Qajeelfama adabbii yeroo jalqabaaf biyyaa keenyaatti bahe qaawwaa seerri yakkaa
keenyaa qabu hanga ta’e dhiphisuun rakkini jiru akka hir’atu ykn dhabamuu
danda’u gochuuf gahee guddaa taphatee jira.
Bu’urumaa kanaan qajeelfamni 2/2006 kun yakkoota murasaa fi yeroo hedduu
biyyaa keenyaa keessatti raawwatamaaniif sadarkaa fi gulantaa ifa ta’e baaseera.
Haata’u malee gochaawwaan seera yakkaa keenyaa jalaatti ibsamaan hedduu waan
ta’eef bu’uruma qajeelfamaa adabbii 2/2006 kew.19tiin yakkoota sadarkaa fi
gulantaan hin baaneef manni murtiis ta’ee Abbaan Alangaa sadarkaa fi gulantaa
baasuu fi danda’an ifaan ibseera ykn tumeera.
Kaayyoon barreeffamaa kanaas Godina keenaa keessatti hojiin Abbootrii
Alangaatti waan baay’atuuf hojii si’aayinaa fi qulqullina qabu hojjechuuf Abbaan
Alangaa kamiyyuu waayita dhaddacha seenu qajeelfamaa adabbii kana haala
salphaan fudhatee akka seenuuf akkataa qajeelfamaa adabbii 2/2006 kew.19tiin
yakkoota yeroo hedduu Godina keenyaa keessatti raawwataman sadarkaa fi
gulantaan hin baaneef akka ba’ee waajjira keessa taa’uuf qopheessuun barbaachisaa
ta’ee

Garee Komnikeeshinii mana hojii AA Godina Jimmaa.

Mana Hoji AA G. Jimma

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *