Beeksisa.

Kabajamtoota..           1.Abbotii alangaa Godina keenyaatti hojjettanifi godina kenya ala jirtan.  2. Hordoftoota fi miseensota website mana hojii kenyaa maraaf...

Kaayyoo fii galmi website kana akkuma kanaan dura jeennee abbotii alangaa qaamoolee seeraa fi barattotaa seeraa kamifuu hojii kenya iftominaan garsisaa hojjechuufii abbottin alangaa Godina kenya kessatti argaman fula marsariitii website kenyaa kana fayyadamun odeeffannoowwan dabalatee seerota labsiilee dambiilee fi qajeelfamoota bahaan maraa karaa salphaan argachaa hojii si’aayinaan akka hijjechuu danda’amuufi akkasumas itti fayyadama website kenya kanaan abbootii alangaa qaroomina adunyaan irra geettee walin deemuu taasisuuf ta’u isaa ibsuun kenya ni yaadatama. Haaluma kanaan barbaachisummaan website mana hojii abbaa alangaa godina jimmaatif keessaa kan ijoo midiyaa hawaasummaas ta’e marsariitii website kana akka madda odeeffannoo abbootii alangaa godina keenyaatti fayyadamuun muuxannoof muudannoo hojii waljijjiruu,dhimma seeraa fii hojimaataa irratti walfalmuun walirrraa hubachuu fii wal hubachiiisuu akkasumas miira gareen hojjechuu abbootii alangaa godina keenyaa giddutti cimsuudha.Haaluma kanaan nutis akka abbaa alangaa godinaatti Abbootii alangaa Aanaalee keenyaaf madda muuxannoo ta’uu mala jennee kan yaadne hardhaaf murtii galmee qorannaa abbootii alangaa godinaa akkaataa 42(1)(a)n cufaman muraasa isiniif maxxansineerra.Kana kan gooneef dirqama akka nuti murteessine kanatti murteessaa jechuu keenya osoo hin taane ciminaaf hanqina murtichi qaburraa baradhaatii hanqina jiru fulduratti sirreessuuf gahee ogeessummaa keessan bahadhaa jechuu kenya ta’uu hubadha.Muxannoo kanas caalmaatti babaldhisaa,Nama abbaa alangaa godina keenyaa ammoo itti fayyaadma internet irra qaban akka guddifatiian adunyaa waliin tarkaanfatan gochuufi. Haaluma kanaan galmee waajira polisi aanaa deedoo kana dokumentidhaan isinif maxxansaa waan jirruuf bustaanii dubbifachuu qeeqas ta’e deggarsa qabdan bakka saanduqa yaada keessa kaahun waalin taanee sirna haaqaa biyya kenyaa akka ceesifnuuf amaanaa jenna.

Garee komnikeeshinii mana hoojii abbaa alangaa godina jimmaa

Abbootii Alangaa kenyaa abbootii alangaa beekkumsaan biyya isaanii tajaajilanifi qaroomina addunyaan bira geettee walin tarkaafatan gochuf ni hojjenna.

Mana Hoji AA Godina Jimmaa.

Law is the Highest product of Human Mind.⚖️

The world wide philosopher Cisero.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *