Home


Websaayiitii Ofiseelawaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa

. Attorney Website

Ashama Kunii Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa Attorney Website. Website WAAAON Bara 2015 keesaatti kan banamee Yommuu ta’uu websaayitin Waajjira Aanaa Omo Naaddaa Attorney Website kan bu’ureeffames websaayitii Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jalattiidhaa.

Ergama Mul’ataafi Duudhaalee Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omoo Naaddaa

Ergama (Mision)

Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Omoo Naaddaa keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa Attorney Website

Mul’atni Kenya

Bara 2022 tti Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Omoo Naaddaa keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu dha.

Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa Attorney Website

Galmi kenya

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuuMana Hojii Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumu

Duudhaalee

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa, Tajaajila gahumsa qabu kennuu, Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha.

Waa’ee Kenya

waajjurrii


Obboo Habiboo Siraaj

Obboo Haabiboo Siraj

Ittii Gaafatamaa Waajjira Abbaa Alnagaa Aanaa Omoo Naaddaa

Obboo _____

Abbaa Ademsaa Garee Yakkota Adda Addaafii Murtii Haqaa Kenisisoo Waajjira Abbaa Alnagaa Aanaa Omoo Naaddaa

Abbotii Alangaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa Attorney Website

Abbotii Alangaa Fii Hojjettoota Waajjira Kenyaatin Walbaraa

Teesson kenya